Khách du lịch nội địa giai đoạn 2007-2013
Cập nhật: 13/02/2014

Chỉ tiêu

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Khách nội địa (nghìn lượt khách)

19.200

20.500

25.000

28.000

30.000

32.500

35.000

Tốc độ tăng trưởng (%)

9,7

6,8

22,0

12,0

7,1

8,3

7,7

 

Tổng cục du lịch