Vận động sự ủng hộ Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản thế giới
Cập nhật: 05/06/2014
Để vận động sự ủng hộ của các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản thế giới bỏ phiếu cho Quần thể danh thắng Tràng An, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đã có công hàm gửi tới UNESCO.

Trước đó ngày 21/5, UBND tỉnh Ninh Bình đã gửi Công văn số 112/UBND-VP9 tới Bộ BVHTTDL đề nghị gửi “Báo cáo thông tin sai lệch” và “Báo cáo phản biện đánh giá, khuyến nghị” cho hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An tới Trung tâm Di sản thế giới. Căn cứ hồ sơ đề cử của Quần thể danh thắng Tràng An, khuyến nghị của IUCN và ICOMOS đối với hồ sơ đề cử, các báo cáo giải trình do UBND tỉnh Ninh Bình chuẩn bị, ý kiến của các cơ quan và nhà khoa học liên quan. Bộ VHTTDL thấy rằng “Báo cáo thông tin sai lệch” và “Báo cáo phản biện đánh giá, khuyến nghị” cho hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An đã được chuẩn bị theo đúng Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới và thực tế hồ sơ đề cử.

Bộ VHTTDL cũng đã gửi 02 báo cáo nêu trên tới Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam. Theo đúng lộ trình Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ gửi công hàm có 02 báo cáo tới Trung tâm Di sản thế giới để tiếp tục vận động các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới ủng hộ Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Di sản Thế giới ở Doha, Qatar được tổ chức từ ngày 15-25/6/2014.

Cinet