Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp ngày 30/5/2014
Cập nhật: 09/06/2014
(TITC) – Ngày 5/6/2014, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 227/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch ngày 30/5/2014.