Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ
Cập nhật: 12/06/2014
(TITC) – Ngày 3/6/2014, Bộ VHTTDL ra Quyết định số 1647/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.