Điện Biên lập hồ sơ quốc gia 35 di sản văn hóa phi vật thể
Cập nhật: 26/01/2015
Ngày 23/1, Ban Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên đã tổ chức Công bố kết quả tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đến cuối năm 2014.
 

Tính đến 31/12/2014, tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm kê 690 di sản văn hóa phi phật thể, bao gồm tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. 

Các di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê theo dân tộc, trong đó có 2/19 dân tộc là Thổ và Mường không thể kiểm kê vì không đủ điều kiện tiêu chí.

Từ kết quả tổng kiểm kê, tỉnh Điện Biên đã lập danh mục 35 di sản văn hóa phi vật thể đề nghị xem xét để lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục Quốc gia. 

Trong năm 2014, tỉnh Điện Biên cũng đã hoàn thành 4 bộ hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục trên, bao gồm Tết Nào pê chầu của Mông đen (huyện Mường Ảng); Lễ Kin pang then của người Thái trắng (huyện Mường Lay); Lễ hội Đền Hoàng Công Chất (huyện Điện Biên); Kỹ thuật chế tác và trình diễn nhạc cụ dân tộc Thái tỉnh Điện Biên.

Theo ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể cộng đồng các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh, ngành văn hóa tỉnh Điện Biên định kỳ tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc; tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc; triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Trong năm 2015, tỉnh Điện Biên tiếp tục lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục quốc gia; tổ chức các lớp tập huấn về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc; bảo tồn và phát triển nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội…

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên mới chỉ có di sản nghệ thuật xòe Thái được chính thức đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013.

TTXVN