Chùa Phổ Minh - Nam Định (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 11/04/2018
Album