Lễ hội chùa Nành - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 13/04/2018
Album