Đền Ngọc Sơn - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 22/04/2018
Album