Chùa Nành - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 11/05/2018
Album