Công viên Thủ Lệ - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 24/05/2018
Album