Lễ hội đình Vĩnh Ninh - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 14/09/2018
Album