Lễ hội đình La Dương - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 15/10/2018
Album