Điện Hòn Chén - Thừa Thiên Huế (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 13/11/2018
Album