Hòa Bình: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn
Cập nhật: 13/03/2020
UBND tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định số 446/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

Mục tiêu của đề án là huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, khai thác giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, thụ hưởng và cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Hòa Bình.

Hỗ trợ, khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch, nhằm khai thác tiềm năng về bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và môi trường cho phát triển du lịch, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Ảnh minh họa/Nguồn: TTXVN

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện đồng thời hai mục tiêu đó là phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giới thiệu, quảng bá về văn hóa và con người Hòa Bình.

Bên cạnh đó, Đề án đưa ra các nhiệm vụ cụ thể bao gồm: Đánh giá tổng thể về tiềm năng và hiện trạng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh; Xác định những yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh; Xác định mục tiêu, định hướng và đề xuất các giải pháp cho phát triển du lịch cộng đồng gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Xây dựng mẫu các mô hình du lịch cộng đồng có thế mạnh của tỉnh và danh mục hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hằng Đinh

Báo Tổ Quốc