Đồng Tháp: Phát động thi đua phát triển du lịch gắn với hình ảnh địa phương
Cập nhật: 22/04/2020
Sở VHTTDL Đồng Tháp phát động đợt thi đua chuyên đề “Phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương”, nhằm làm nổi bật các giá trị, các hình ảnh “tích cực” và “đặc trưng” của địa phương, nâng cao ý thức, tình yêu quê hương và niềm tự hào của người dân Đồng Tháp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và du lịch nói riêng.

Theo đó, Đối tượng thi đua gồm tập thể: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; Khu di tích, điểm tham quan du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, cơ sở sản xuất và bán hàng đặc sản địa phương, quà tặng du lịch, quà lưu niệm Đồng Tháp… và cá nhân là Công chức, viên chức và người lao động. Thời gian thi đua triển khai thực hiện trong năm 2020.

Nội dung thi đua gồm: Đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng thương hiệu du lịch. Thi đua hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của đơn vị, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh, nâng cao hình ảnh địa phương và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Căn cứ tiêu chí và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, phát động đợt thi đua chuyên đề “Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương”: Xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, nâng sức cạnh tranh; xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; xây dựng thương hiệu du lịch gắn với hình ảnh địa phương, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành hoạt động du lịch năng động, sáng tạo, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, với các chủ trương, chính sách phù hợp, thúc đẩy phát triển du lịch Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, đợt thi đua còn nhằm giúp đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, hàng quà tặng, quà lưu niệm, gắn với thương hiệu và hình ảnh địa phương, đơn vị, tăng tính hấp dẫn, mở thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa thông qua tiêu dùng của khách du lịch và huy động tối đa sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của Tỉnh, địa phương, đơn vị…

Nguyễn Toàn

Báo Du lịch