Tăng cường bảo đảm môi trường du lịch Bình Thuận
Cập nhật: 31/08/2012
UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 13/8/2012 về việc tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

                                    Mũi Kê Gà

Trong những năm qua, Du lịch Bình Thuận đã thu hút nhiều dự án đầu tư kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Lượng du khách đến với Bình Thuận ngày càng nhiều, thời gian lưu trú dài hơn và quay lại với Bình Thuận nhiều lần hơn. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch được tăng cường trên nhiều mặt, trong đó, công tác bảo đảm môi trường tự  nhiên và xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức về bảo vệ môi trường du lịch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư được nâng lên, tích cực thực hiện tốt các biện pháp gìn giữ, bảo vệ nhằm phát triển du lịch Bình Thuận bền vững.

Tuy nhiên, tình hình môi trường du lịch, cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tại các địa bàn du lịch trọng điểm ở Bình Thuận còn nhiều mặt hạn chế, chưa đảm bảo cho yêu cầu phát triển du lịch bền vững, đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh Du lịch Bình Thuận.

Thực hiện Chỉ thị, để xây dựng hình ảnh Du lịch Bình Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện, tạo điều kiện phát triển du lịch đi vào chiều sâu và bền vững trong giai đoạn tới, việc bảo đảm môi trường du lịch là hết sức cấp thiết, không chỉ là nhiệm vụ của các cấp, các ngành mà còn là trách nhiệm của cộng đồng dân cư địa phương. Các sở, ban, ngành trên địa bàn Bình Thuận cần tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường du lịch; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ngành và địa phương; nâng cao nhận thức và ý thức của một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư về xây dựng và bảo vệ môi trường du lịch xanh – sạch – đẹp…

VTR