Chuẩn bị tổ chức thi bắn pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng
Cập nhật: 26/11/2007
Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 26/11/2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý cho phép UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2008 tại Đà Nẵng.

Kinh phí tổ chức thi bắn pháo hoa không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng giao cho UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện Đề án tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế hàng năm, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.
Thanh Niên Online