Bình Định: Phát triển du lịch biển, đảo thành sản phẩm chủ đạo
Đó là giải pháp trọng tâm của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động về phát triển du lịch Bình Định giai đoạn 2020 – 2025 đề ra tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 14.5.2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020 – 2025 do Tỉnh ủy Bình Định vừa tổ chức diễn ra…
TIN NỔI BẬT