Đền Mẫu Âu Cơ - Phú Thọ (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 16/11/2015