Phát triển đời sống văn hoá của dân tộc Hoa trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Đồng bào người Hoa đã tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, tích cực cùng địa phương tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng với nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.
TIN NỔI BẬT