Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 


Tiền đồng được thống nhất sử dụng trong cả nước gồm các loại giấy bạc mệnh giá 500.000đ, 200.000đ, 100.000đ, 50.000đ, 20.000đ, 10.000đ, 5.000đ, 2.000đ, 1.000đ, 500đ (các loại 200đ, 100đ và tiền kim loại: 5.000đ, 2.000đ, 1.000đ, 500đ, 200đ hầu như không được sử dụng).

Séc du lịch, các loại ngoại tệ phổ biến có thể đổi lấy tiền đồng Việt Nam tại ngân hàng. Các loại thẻ tín dụng (Visa card, Master card, JCB card...) được sử dụng rộng rãi tại các thành phố lớn và trung tâm du lịch.