Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ chương trình bảo tồn Vịnh Hạ Long
Cập nhật: 16/04/2014
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long - Chương trình bảo vệ và bảo tồn Vịnh Hạ Long do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.


Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ chương trình bảo tồn Vịnh Hạ Long.

Nhằm hỗ trợ các nguồn lực cho Sáng kiến Liên minh này, đồng thời thúc đẩy việc phát triển, Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) có kế hoạch trao khoản tài trợ cho Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) của Việt Nam để giúp tập trung các tổ chức cơ sở bảo vệ và khôi phục môi trường tại Vịnh Hạ Long.

Mục tiêu của Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long là thúc đẩy sự hợp tác để đảm bảo tính bền vững của Vịnh Hạ Long thông qua việc nâng cao nhận thức, năng lực và quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên của các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi Chính phủ trong nước.

Dự án do IUCN thực hiện dự kiến sẽ tập trung vào đối thoại chính sách, còn MCD sẽ tập trung vào huy động sự tham gia ở cấp cơ sở, nâng cao năng lực cho các tổ chức phi chính phủ trong nước để thúc đẩy việc cải thiện việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế bền vững.

Được biết, các khoản tài trợ dự kiến trao cho hai tổ chức này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Phát triển (Development Grants Program) của USAID.

Báo Quảng Ninh