Đền Cờn - Nghệ An (Ảnh: Vũ Trình)
Cập nhật: 05/04/2018
Album