Lễ hội Đông Dư Hạ - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 14/11/2018
Album